ประเภทอาหาร ราคา รายละเอียด
450 บาท/ท่าน
  • แขกจำนวน 100-199 ท่าน เลือกอาหารได้ 18 ชนิด
  • แขกจำนวน 200-299 ท่าน เลือกอาหารได้ 24 ชนิด
  • แขกจำนวน 300 ท่านขึ้นไป เลือกอาหารได้ 26 ชนิด
4,600 บาท/โต๊ะ
เมนู 1
5,100 บาท/โต๊ะ
เมนู 2
5,600 บาท/โต๊ะ
เมนู 3
6,100 บาท/โต๊ะ
เมนู 4
6,600 บาท/โต๊ะ
เมนู 5
5,500 บาท/โต๊ะ
เมนูอาหารเจ
8,800 บาท/โต๊ะ
เมนูพิเศษ

 

หมายเหตุ: ราคาข้างต้นเป็นราคารวมค่าเครื่องดื่มประเภท Softdrink แล้ว (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข

ราคานี้เริ่มใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

การชำระเงิน

ชำระเงินมัดจำ ในวันจอง ส่วนที่เหลือชำระในวันงาน
  • แขกจำนวน 100-199 ท่าน ชำระเงินมัดจำ 20,000 บาท
  • แขกจำนวน 200-399 ท่าน ชำระเงินมัดจำ 30,000 บาท
  • แขกจำนวน 400 ท่านขึ้นไป ชำระเงินมัดจำ 40,000 บาท